Poradenstvo a služby pre životné prostredie

ENVI-TRADE spol. s.r.o. Košice
Priemyselná 5
040 01 Košice - Staré mesto

Tel./fax: 055/671 28 49

Mobil:
0903 101 981
0903 053 277

e-Mail:
ondrejhr@stonline.sk
envitrade@zoznam.sk

Naša činnosť

  • Ekologický dohľad – komplexné ekologické poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, nakladania s odpadovými vodami, prevádzkovania zariadení týkajúcich sa ŽP ako aj v ostatných oblastiach životného prostredia.
  • Overovanie a kontrola dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia na pracoviskách a prevádzkach.
  • Výkon funkcie externého odpadového hospodára a poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi / v zmysle zákona o odpadoch /.
  • Výkon funkcie externého vodohospodára / v zmysle zákona o vodách / a poradenstvo v oblasti ochrany vôd.
  • Zabezpečenie spracovania vplyvu na životné prostredie / EIA / , hodnotenie rizík, odborné posudky k činnostiam.
  • Poradenská činnosť pri zavádzaní systému environmentálneho managmentu, vnútroorganizačné riešenia a návrhy riešení.
  • Spracovanie náležitostí vyplývajúcich zo zákona č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, hodnotenie rizika závažných priemyselných havárií.
  • Spracovanie programu prevencie, vyplývajúceho zo zákona č.529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov.
2007 © envi-trade.sk | webdesign © bart.sk