• Slideshow
 • Slideshow
Legislatívne poradenstvo
 • Poradenská podpora pri zabezpečovaní súladu s legislatívnymi požiadavkami
 • Legislatíva v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Životné prostredie

O spoločnosti V oblasti v ktorej každoročne stúpa dôležitosť a a význam riešeni stavu a dodržiavanie princípov vychádzajúcich z legislatívy EÚ a to nielen pre podnikateľov v každej fáze firemného vedenia, ale aj vo sfére verejnej správy a súkromného sektoru navrhujeme riešenia pre aplikáciu všetkých legislatívnych požiadaviek platných v súčasnosti v Slovenskej republike. Dôraz kladieme na to aby boli podnikateľské činnosti boli vykonávané v súlade s princípmi trvale udržiavateľného rozvoja a ochrany životného prostredia, bez náchylnosti k vzniku konfliktov medzi záujmami subjektu a legislatívnymi požiadavkami.

Pohľad na fungovanie odpadového hospodárstva a nakladanie s odpadmi prechádza zásadnou zmenou od primárnych možností skládkovania k moderným metódam funkčného zhodnocovania a ďalšieho sekundárneho využitia odpadu. Poskytujeme legislatívne poradenstvo pri všetkých aktivitách týkajúcich sa výrobných a prevádzkových činností, pri interných certifikačných procesoch, prípravách prevádzok na legislatívne naplnenie požiadaviek a vďaka dlhoročným skúsenostiam a množstvu realizovaných riešení vieme poskytnúť zodpovedajúcu kvalitu a garantovať spokojnosť. Naša spoločnosť je dlhoročným partnerom a spolupracuje s poprednými spoločnosťami na trhu odpadového hospodárstva v oblasti registrovaných a autorizovaných činností uvedeného sektora. V tejto oblasti vznikajú často zložité otázky, ktorých riešením sa zaoberáme a to:

 • Legislatíva regulujúca prevádzku priemyselných zariadení (nové povolenia na činnosť a ich zmeny).
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a posudzovanie strategických dokumentov.
 • Poradenská podpora pri zabezpečovaní súladu s legislatívnymi požiadavkami
 • Legislatíva a poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia.
 • Legislatíva v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií
 • Poradenstvo pri sanácii starých ekologických záťaží.
 • Poradenstvo v oblasti emisií a CO2.
 • Management schvaľovacích konaní a hodnotenia ich aktuálneho stavu.
 • Príprava, schvaľovanie a prevádzky zariadení určených na nakladanie s odpadmi.
 • Legislatíva a poradenstvo týkajúce sa nakladania s obalmi, elektrickými zariadeniami, batériami a iné systémové riešenia.
 • Vypracovanie konceptov pre komunálnu sféru.
 • Legislatíva zariadení pre zhodnocovanie odpadov a zariadení pre zber a nakladanie s odpadmi.
 • Poradenstvo pri cezhraničnej preprave odpadov
 • Legislatíva a poradenstvo k systému spracovania odpadov, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vrátane zmluvného zabezpečenia (zmluvy o nakladaní s odpadmi) v zmysle požiadaviek zákona o odpadoch.
 • Služby pre prevádzky zdravotnej a veterinárnej starostlivosti, dodávky certifikovaných obalov na odpad, zabezpečenie odvozu a zneškodnenia.
 • Poradenstvo ohľadne vhodného spracovania, zhodnotenia a likvidácie odpadu.
 • Zabezpečenie odvozu odpadov
 • Služby pre zabezpečenie systému evidencie odpadov, prepráv a ohlasovacích povinností
sonna

Partneri